Huis voor Klokkenluiders sinds 4 juli geopend

Per 1 juli is de Wet Huis voor klokkenluiders (HvK) in werking getreden. Het speciaal daarvoor ingerichte Huis voor Klokkenluiders opende zijn deuren op maandag 4 juli 2016. De wet verbetert de meldmogelijkheden en de bescherming van werknemers. In dit artikel lees je de belangrijkste implicaties voor de ondernemingsraad en wat jouw organisatie moet regelen om aan de wet te voldoen. Of beter nog: hoe het interne beleid versterkt kan worden.

Achtergronden

Het Huis voor Klokkenluiders opende op maandag 4 juli 2066 daadwerkelijk zijn deuren.  Niet alleen als papieren instantie, maar echt fysiek: het Huis zetelt in een pand aan de Maliebaan in Utrecht. Het Huis vervangt het Adviespunt Klokkenluiders dat tot 1 juli 2016 verantwoordelijk was voor het adviseren van mensen (klokkenluiders) die vermoedens hadden van een misstand binnen een organisatie. Vanaf 4 juli kunnen mensen die een misstand willen melden terecht bij het Huis voor advies en onderzoek

Doel van de Wet Huis voor klokkenluiders

De wet heeft een duidelijk en tweeledig doel:

  1. Ervoor zorgen dat mensen die een vermoeden hebben van een misstand in de organisatie dat via een duidelijke weg kunnen aankaarten.
  2. Vervolgens zorgen voor bescherming tegen benadeling.

Om handen en voeten te geven aan die betere begeleiding en bescherming van klokkenluiders, stelt de wet voor elke onderneming met 50 werknemers of meer een interne meldregeling verplicht. Voor organisaties met minder dan 50 werknemers kan de meldregeling natuurlijk vrijwillig ingesteld worden. Elke organisatie moet zelf de keus maken of de interne meldregeling een verplicht nummertje is of dat het een kans is het interne beleid te versterken. Een goede meldregeling kan bijdragen aan het bedrijfsimago en ongelukkige (media)situaties in de toekomst voorkomen.

Rol en instemmingsrecht ondernemingsraad

De wet HvK verplicht dus werkgevers (50+ medewerkers) bij ondernemingen tot het vaststellen van een procedure voor het omgaan met het melden van een vermoeden van een misstand. De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht op een dergelijke regeling. Niet alleen in de wet HvK wordt dit vastgelegd (artikel 18d), maar ook de WOR zal worden uitgebreid met een nieuw artikel 27 lid 1 onderdeel m.

In dit geval zal je dus zo’n procedure moeten vaststellen, of de interne meldregeling aanpassen; aan elke OR zal dus om instemming hierbij worden gevraagd. Althans, op papier, want de wet legt geen sanctie op aan organisaties die hier niet aan voldoen. Wat ons betreft gaat het dan ook om meer dan alleen aan de wet te voldoen. De OR kan zich dus het beste actief opstellen ten aanzien van het meldbeleid. Zorg dat er op afzienbare termijn hierover gesproken zal worden en begin met nadenken hierover. Het kan geen kwaad om in een Overlegvergadering, artikel 24-overleg of commissieoverleg met manager HR/hoofd P&O bespreekbaar te maken dat er zaken gedaan moeten worden m.b.t. de wet HvK.

Inspiratie of hulp nodig? Vraag onze adviseurs!

Mail ons
Bel me terug
Bel (033) 434 58 00

neem gerust contact met ons op