Spelregels rondom financiële informatie. Geen invloed zonder inzicht.

De financiële huishouding van de organisatie is een belangrijk aandachtspunt voor de OR. Je weet vast wel dat je recht op toegang tot financiële informatie hebt. Maar weet je ook hoe die informatie er (minimaal) uit moet zien?

De Wet op de ondernemingsraden beschrijft in artikel 31 het algemene informatierecht. In artikel 31A zijn de spelregels rond financiële informatie beschreven. Maar hoe zit het nu precies?

WOR-artikel 31.1

“De ondernemer is verplicht desgevraagd aan de OR en OR-commissies alle inlichtingen en gegevens te verstrekken die deze voor de vervulling van hun taak redelijkerwijze nodig hebben. De inlichtingen en gegevens worden desgevraagd schriftelijk verstrekt.”

Dus: inlichtingen en gegevens moeten aan de ondernemingsraad (schriftelijk) verstrekt worden als de OR daar om vraagt; de OR moet aannemelijk maken waarom dit bij het taakuitoefening van de OR nodig is.

De spelregels in de WOR

Het is goed om te weten dat er méér geregeld is dan alleen het feit dat de OR recht heeft op informatie. De spelregels gaan verder, de belangrijkste regels en tips op een rijtje:

  • De bestuurder moet zo spoedig mogelijk na vaststelling van de jaarrekening een exemplaar én het bestuursverslag aan de OR sturen (WOR 31.a-2). Dat moet overigens in de Nederlandse taal en met de daarbij te voegen overige gegevens als omschreven in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Het gaat om zaken als de accountantsverklaring en een weergave van de statutaire regeling omtrent de bestemming van de winst. Je hoeft dit artikel van het BW niet uit je hoofd te kennen, het helpt alleen al als je ernaar verwijst.
  • Er is een relatie met het artikel 24-overleg, waar je als OR veel profijt van kunt hebben. (In een vorige nieuwsbrief gaven we je tips om meer uit dit overleg te halen). WOR 31.a-6 schrijft voor dat ondernemer tenminste tweemaal per jaar aan de ondernemingsraad (mondeling of schriftelijk) mededeling doet omtrent zijn verwachtingen ten aanzien van de werkzaamheden en de resultaten van de onderneming in het komende tijdvak. In het bijzonder zaken zoals bedoeld in artikel 25 evenals alle investeringen in binnenland en buitenland. Juist dit laatste is belangrijk. Ook zonder een daadwerkelijk artikel 24-overleg moet de OR minimaal 2 keer per jaar mondeling of schriftelijk deze informatie krijgen. Onze tip: je kunt als OR het beste vragen om een schriftelijk overzicht, zodat je het goed kunt bestuderen en bespreken.
  • Tot slot schrijft artikel WOR 31.a-7 voor, dat indien de ondernemer een meerjarenplan, dan wel een raming of een begroting van inkomsten of uitgaven opstelt (welke ondernemer doet dat nou niet?), dat deze, of een samenvatting daarvan, met toelichting aan de OR wordt verstrekt en besproken. Dit document, in welke vorm dan ook, moet de OR tenminste inzicht geven in de keuzes, die de ondernemer voor de komende periode wil maken, inclusief de financiële ruimte en consequenties.

Meer spelregels in een besluit

Naast de WOR in het zogeheten ‘Besluit verstrekking financiële informatie aan ondernemingsraden 1985’ nog een aantal spelregels vastgesteld. In dit besluit staat exact beschreven welke informatie wanneer en in welke vorm aan de OR vertrekt moet worden. Enkele punten hier uitgelicht:

  • Het jaarverslag: binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar (artikel 2)
  • Inhoudsvereisten jaarverslag (artikel 5)
  • De accountantsverklaring (artikel 6)
  • Bij een onderneming die deel uitmaakt van een groep: de resultaten van de groep (artikel 7) en de bijdrage van de eigen onderneming aan dat groepsresultaat (artikel 8)
  • Verdere voorschriften omtrent de balans, en de staat van baten en lasten en de toelichting daarop (artikel 9 t/m 12)
  • Bijzondere voorschriften voor specifieke ondernemingen als ziekenhuizen, woningcorporaties, banken en verzekeringsmaatschappijen (artikel 13).

En nu?

Wist je al deze spelregels rondom financiële informatie al? Onze complimenten! Is deze informatie of een deel daarvan nieuw voor je? Gefeliciteerd, je kunt er je voordeel mee doen! Weet dat er veel geregeld is rondom het verstrekken van informatie. Echter niet alles wordt zomaar vanzelf verstrekt. Je zult er soms om moeten vragen. Het scheelt als je weet welke spelregels zijn vastgesteld. Heb je hulp hierbij nodig of wil je er meer van weten? Neem dan contact met ons op.

Wij stellen het daarnaast op prijs wanneer je via info@zuidemapm.nl wil laten weten of deze informatie of een deel daarvan nieuw dan wel interessant voor je is.

 

Mail ons
Bel me terug
Bel (033) 434 58 00

neem gerust contact met ons op