Inzicht in veranderingen in het functiegebouw

Is jouw organisatie ook in verandering? Wil je mede daarom een beeld krijgen van welke functies er allemaal zijn en eventuele veranderingen in het functiegebouw te kunnen volgen? Vraag als OR om een formatieoverzicht op functieniveau.

WOR geeft aanknopingspunten

De bestuurder moet, op grond van artikel 31b WOR, de OR eenmaal per jaar een overzicht geven van de aantallen werknemers in de organisatie, uitgesplitst naar bedrijfsonderdeel, functiegroep, leeftijd en geslacht. Als we de WOR letterlijk nemen moet deze informatie verstrekt worden, zonder dat de OR daarom hoeft te vragen.

Een mooie gelegenheid om er over in gesprek te gaan is bij de bespreking van de algemene gang van zaken van de onderneming. Dit in het kader van het zogeheten artikel 24-overleg, dat twee keer per jaar plaats dient te vinden. De beste manier om het gesprek te voeren is het schriftelijke overzicht eerst te ontvangen en door te nemen, en vervolgens over in gesprek te gaan.

Wil de bestuurder de informatie niet verstrekken?

Wat te doen wanneer de bestuurder de overzichten niet wil verstrekken, of alleen voor bepaalde functies? Weet dat volgens de WOR de verplichting geeft aan de bestuurder om aan de OR de informatie te verstrekken die de OR voor het vervullen van zijn functie redelijkerwijs nodig heeft. En dat is al van toepassing, wanneer de OR kan onderbouwen waarom de OR hier inzage in wil of de discussie wil aangaan. ‘Redelijkerwijs noodzakelijk’ is zeker van toepassing wanneer bij de beoordeling van een advies- of instemmingsaanvraag het functiegebouw, of veranderingen daarin, aan de orde komen.

Neem contact met ons op voor hulp bij dit onderwerp. 


Wij zijn experts in besluitvorming

Wij helpen je écht invloedrijk te zijn

Aandacht voor belangen

Goed gevoel voor de praktijk