Hoe als OR om te gaan met adviesaanvragen met instemmingsplichtige onderdelen?

Organisatiewijzigingen moeten dikwijls ter advies als voorgenomen besluit aan de ondernemingsraad worden voorgelegd. Soms is dat een overzichtelijk besluit, veel vaker betreft het complexe zaken. Het kan zijn dat vervolgbesluiten ter advies worden voorgelegd; ook kan het zijn dat er personeelsregelingen volgen die op zich instemming van de OR vergen. Hoe moet je hier als OR mee omgaan? De vraag is of dit alles ‘all-in one’, in zijn geheel moet worden voorgelegd of uitgesplitst in deelbesluiten.

Voorbeeld Een ondernemingsraad die wij begeleiden ontving een adviesaanvraag over een voorgenomen besluit tot een herinrichting van de organisatie. Hiermee samenhangend gaan ook roosters en arbeidstijden gewijzigd worden. Hoewel dit onder het instemmingsrecht valt, was dat niet als zodanig ter instemming voorgelegd. Aan ons werd advies gevraagd hoe hiermee om te gaan.

Eén besluit of uitsplitsen?

De vraag dringt zich op of een voorgenomen adviesplichtig besluit met instemmingsplichtige aspecten in zijn geheel mag worden voorgelegd of dat er afzonderlijke besluiten ter advies dan wel instemming moeten worden voorgelegd. Het antwoord is dat er meerdere wegen zijn die naar Rome leiden. Ofwel: het kán wel ‘all-in-one’, maar dat maakt het wel gecompliceerder, zowel voor de bestuurder als de OR.

Besluiten in samenhang geeft beter beeld dan afzonderlijke trajecten, maar …

Advies uitbrengen of een instemmingsverzoek behandelen zijn twee verschillende trajecten, met verschillende aandachtspunten. Het voordeel van een gecombineerd traject is dat alles in samenhang beoordeeld kan worden. De WOR geeft hier géén voorschrift voor.

Ons advies: maak hier zelf afspraken over. Vuistregel hierbij is: hoe gecompliceerder het vraagstuk ofwel het voorgenomen besluit, hoe beter het is de besluiten op te knippen.

Als de bestuurder hier niet in wil meegaan, dan zal de OR duidelijk moeten maken wat er nodig is om tot advies en instemming te komen. Ten eerste is dat conform WOR artikel 25.2 voldoende tijd en conform WOR artikel 25.3 resp. 27.2 alle relevante informatie. Ten tweede kun je als OR aannemelijk maken dat de combinatie van vraagstukken sowieso leidt tot een langer traject voor de OR.

De spelregels bij advies

Indien de bestuurder een belangrijke wijziging in de organisatie van de onderneming (die onder het adviesrecht van art. 25 WOR valt) wil doorvoeren, moet hij hierover advies vragen aan de OR. Dat vereist een schriftelijk, duidelijk geformuleerd voorgenomen besluit, voorzien van motivaties (‘beweegredenen’), en voorzien van een overzicht van gevolgen en eventuele maatregelen om deze gevolgen te verzachten.

De spelregels bij instemming

Indien de bestuurder een regeling, die onder het instemmingsrecht van art. 27 WOR valt, wil invoeren, aanpassen of intrekken, dan vergt dat een instemmingsprocedure. Dat vereist de bestuurder een regeling voorstelt en vraagt of de OR daarmee kan instemmen. Ook hierbij moet dat schriftelijk, waarbij duidelijk wordt wat het voorgenomen besluit precies inhoudt, met motivaties (‘beweegredenen’) en een overzicht van gevolgen voor de in de onderneming werkzame personen.

Let op: dit alleen maar benoemen als onderdeel van de adviesaanvraag, zonder expliciet instemming te vragen, is niet voldoende.

Conclusie en advies

Het is dus van tweeën één:

  • óf de bestuurder legt een voorgenomen besluit aan de OR voor, waarbij duidelijk gemaakt wordt welke onderdelen adviesplichtig zijn en welke instemmingsplichtig;
  • óf de bestuurder vraagt eerst advies over de organisatieverandering; vervolgens legt de bestuurder de regelingen die veranderd moeten worden ter instemming voor aan de OR.

Organisatiewijzigingen en reorganisatie vormen een grote uitdaging voor de OR. De belangen zijn groot, en de collega’s kijken over je schouder mee. Wij hebben veel ervaring en mogelijkheden om jouw OR te begeleiden! Neem contact met ons op en vraag onze adviseurs om advies!

#ondernemingsraad #OR #organisatiewijziging #reorganisatie #adviesrecht #instemmingsrecht


Wij zijn experts in besluitvorming

Wij helpen je écht invloedrijk te zijn

Aandacht voor belangen

Goed gevoel voor de praktijk