Let op de vervaldatum van het contract met de arbodienst (en maak werk van preventie)!

De Arbowet wordt gewijzigd. De invoering daarvan is uitgesteld van 1 januari naar hoogstwaarschijnlijk 1 juli 2017. Is dat oud nieuws? Lees dan toch even verder, want waarschijnlijk is er dit jaar toch al werk aan de winkel. Wil je invloed uitoefenen op arbodienstverlening en preventiebeleid in je organisatie, dan zijn er volop kansen!

De vervaldatum van veel contracten met arbodiensten is al voor die tijd. Menig ondernemingsraad krijgt dus het verzoek in te stemmen met een vernieuwd contract. Gelukkig zijn er ook diverse organisaties, waarbij de OR al actief betrokken is bij het opstellen van het programma van eisen en de selectie van de meest geschikte arbodienst. En daar is nu ook alle aanleiding toe. Want de nieuwe Arbowet stelt namelijk andere eisen aan het contract met de arbodienst.

De OR heeft instemmingsrecht. Ons advies: ga nu al het gesprek aan en oefen invloed uit op het programma van eisen. Maak ook afspraken over de rol van de OR bij de selectie van de meest geschikte arbodienst. Zorg dat je niet geconfronteerd wordt met een kant-en-klaar contract waar wellicht snel mee ingestemd moet worden. Vervalt het contract eind van dit jaar al? Ga dan zo snel mogelijk het gesprek aan over hoe te anticiperen op de eisen die de wetswijziging aan de contracten stelt.

Wat gaat er veranderen?

Door de wijziging van de Arbowet moeten contracten met arbodiensten vanaf 1 juli 2017 aan wettelijke eisen voldoen. De wet gaat minimumeisen stellen aan het contract met de arbodienst. In dit basiscontract moeten diverse zaken geregeld worden, zoals het toetsen van de RI&E, het aanbieden van (periodiek) arbeidsgezondheidskundig onderzoek, de mogelijkheid voor werknemers om de bedrijfsarts te consulteren en aandacht voor nieuwe rechten en plichten rondom de bedrijfsarts. Wat verandert er nog meer? De gedachte achter de wetswijzigingen is om meer werk te maken van preventie. Daarom moet de positie van de preventiemedewerker worden verstevigd. Een greep uit de wijzigingen:

  • Het instemmingsrecht voor de OR wordt uitgebreid. Het opvallendste is het instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker én diens positionering in de organisatie.
  • Vastleggen van afspraken hoe het overleg is geregeld van ondernemingsraad met bedrijfsarts en preventiemedewerker, en van bedrijfsarts met preventiemedewerker.

Invloed op de besluitvorming uitoefenen door initiatief te nemen

Als je als OR meer werk wilt maken van preventie en je ideeën hebt hoe daar samen met bedrijfsarts en preventiemedewerker meer werk van te maken is, dan biedt de wetswijziging daar volop kansen voor. Een aantal tips:

  • Maak een eigen plan van aanpak op weg naar een nieuw Arbo contract.
  • Evalueer de kwaliteit van de huidige arbodienst.
  • Formuleer een programma van eisen voor een nieuw Arbo contract.
  • Stel ook eisen aan de arbodienst.
  • Beleg met elkaar (als OR of arbo-VGWM-commissie van de OR) een studiedag, waarbij je een eigen plan van aanpak maakt.

Organisaties hoeven overigens niet op stel en sprong over te stappen op een nieuwe contract. Uiterlijk 1 jaar na invoering van de wetswijziging zullen werkgever en arbodienst het contract moeten wijzigen. Een goede eerste stap voor de OR is om te bespreken wanneer de werkgever van plan is het contract te herzien.

Wil je weten wat er nog meer verandert in de nieuwe Arbowet? En wat in het contract met de arbodienst geregeld moet worden – en vooral wat de mogelijkheden voor invloed zijn voor de OR? Neem dan contact met ons op en maak werk van preventie! Via scholing, begeleiding of advies kunnen wij helpen invloed uit te oefenen op de besluitvorming!

Mail ons
Bel me terug
Bel (033) 434 58 00

neem gerust contact met ons op