Aandeelhouders en werknemers krijgen meer invloed op topsalaris

Invloed uitoefenen op beloningsverhoudingen in je organisatie en daarmee de beloningen van de top? Er komt steeds meer wetgeving die mogelijkheden geven aan werknemers om invloed uit te oefenen. Lees hier welke dat zijn.

Sinds 2006 biedt de WOR informatierecht over beloningsverhoudingen in de organisatie (Wet Harrewijn, WOR-art. 31d). In 2019 is daar de verplichting bijgekomen om beloningsverschillen minimaal eenmaal per jaar tijdens de OV met de bestuurder te bespreken. Dit geldt voor ondernemingen met meer dan 100 werknemers. Doel van de wetgeving is transparantie over de beloning van de top en daarmee matiging te bewerkstelligen.

Nieuwe wet ‘bevorderen langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders’

Het is niet alleen de WOR die bevoegdheden biedt aan de OR om zich met te bemoeien: ook het Burgerlijk Wetboek wordt aangepast. Aandeelhouders en werknemers krijgen vanaf 2020 namelijk meer te zeggen over de topbeloningen bij beursgenoteerde ondernemingen. Een ruime meerderheid in de Eerste Kamer heeft in najaar 2019 een nieuwe wet aangenomen die bedrijven verplicht beter te omschrijven hoe hun loonbeleid aansluit op de langetermijndoelstellingen. In het kort is dit de essentie van de wet:

  • Aandeelhouders en werknemers krijgen meer te zeggen over de topbeloningen bij beursgenoteerde bedrijven.
  • Wanneer binnenkort de wet verschijnt moet 75% van de aandeelhouders akkoord zijn met het beloningsbeleid.
  • De ondernemingsraad krijgt een plek in de commissie die het bezoldigingsbeleid vaststelt.

Niet de individuele salarissen, wel de verhoudingen

Het beloningsbeleid gaat niet over de specifieke salarissen van topbestuurders, maar wel over de belangrijkste kenmerken van hun beloning. Bijvoorbeeld wat de verhouding is tussen het loon op de werkvloer en van bestuurders, en welke regels er zijn voor het uitdelen van bonussen. Vanaf de volgende algemene vergadering van aandeelhouders (ava) van beursgenoteerde bedrijven moet 75% van de aandeelhouders akkoord gaan met het beloningsbeleid. Nu is dat nog een gewone meerderheid van 50% plus één stem.

Ook werknemers krijgen dus meer macht, via de ondernemingsraad. Als de ondernemingsraad één of meerdere leden van de raad van commissarissen (RvC) voordraagt, moeten deze in de remuneratiecommissie plaatsnemen. Die groep adviseert de RvC over salarisverhogingen en arbeidsvoorwaarden. Zo krijgt de OR een stevige vinger in de pap als het gaat om beloningsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden.

Onverwacht grote veranderingen

Aanvankelijk leek de nieuwe wet, op basis van een EU-richtlijn over langetermijnbetrokkenheid, niet veel impact te hebben. Door een aantal amendementen van de Tweede Kamer is de wet behoorlijk aangepast en verandert er nu toch het nodige. Het gevolg is dat beursgenoteerde bedrijven snel aan de slag moeten. Vanaf 2020 zullen ze in het bezoldigingsvoorstel moeten uitleggen hoe ze rekening hebben gehouden met de missie en identiteit van het bedrijf en met de interne salarisverhoudingen. Ondernemingen moeten dan ook uitleggen wat het maatschappelijk draagvlak is van het beloningsbeleid. Tot nu toe is dat niet gebruikelijk. Volgend jaar moet het dus wel ter stemming komen op de ava. Bedrijven zijn vooralsnog vrij in hoe ze dat maatschappelijk draagvlak meten.

Snel nieuw beloningsbeleid doorvoeren en de rol van de aandeelhouders

Sommige beursgenoteerde bedrijven proberen de nieuwe regels nog net te ontwijken. Er zijn voorbeelden van buitengewone aandeelhoudersvergaderingen (bava) waar het nieuwe bezoldigingsbeleid ter goedkeuring is voorgelegd. In 2019 geldt nog de reguliere meerderheid! Bedrijven kunnen ook onder de nieuwe 75%-drempel uit als ze dat expliciet vermelden in de statuten. Wijzigingen in statuten moeten goedgekeurd worden door de aandeelhouders. In 2019 volstaat een ‘gewone’ meerderheid, in 2020 moet meer dan 75% het er mee eens zijn. Aandeelhouders die het niet eens zijn met aanpassing van de statuten moeten dus goed opletten.

Meer lezen? Zie deze link Wetsvoorstel bevorderen langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders

Hulp gewenst bij het invloed uitoefenen? Neem contact op met onze adviseurs!

Mail ons
Bel me terug
Bel (033) 434 58 00

neem gerust contact met ons op