10 aanknopingspunten voor een succesvol medewerker-(tevredenheids-) onderzoek

Een medewerkeronderzoek – ook wel  werkbelevings- of medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) genoemd – peilt wat er leeft onder het personeel. Waar zitten de mensen mee, waar zijn ze tevreden over, en waar lopen ze tegenaan?

Het gaat om wat je met de resultaten doet

Alleen al het vragen aan mensen wat ze van hun werk en werkomgeving vinden, schept een verwachting dat er iets gedaan zal worden met hun antwoorden. En die verwachting is terecht: wat zou anders de zin van het onderzoek zijn? Maar hoe zorg je ervoor dat dit onderzoek zo veel mogelijk bruikbare input oplevert? En dat er vervolgens ook echt wat gebeurt met de uitkomsten?

Lees hieronder 10 praktische tips samengevat voor de organisatie en OR om succesvol medewerker-(tevredenheids-) onderzoeken te houden.

 1. Pronken of leren en verbeteren?
  Doel moet zijn om gerichte verbeteringstrajecten uit te voeren, en niet zozeer om te pronken met mooie cijfers.
 2. Actieve betrokkenheid OR
  Het is wenselijk dat de OR een actieve rol speelt: vanaf het opzetten tot en met het uitvoeren van een medewerkeronderzoek.
 3. Input voor speerpunten
  De uitkomsten leveren voor iedereen in de organisatie interessante punten op, dus ook voor de OR. Wees alert op welke punten de speerpunten van de OR kunnen vormen of versterken.
 4. Creëer vertrouwen
  Een onderzoek kan een belangrijke rol spelen in het creëren en of verstevigen van het vertrouwen van medewerkers. Actieve betrokkenheid van de OR bij een medewerkeronderzoek draagt belangrijk bij aan het succes ervan.
 5. Voorkom vrijblijvendheid
  Laat het management zich tevoren vastleggen op vervolgacties. Bespreek de uitkomsten tijdens de overlegvergadering en stuur aan op concrete acties. 
 6. Wel of geen standaardvragenlijsten?
  Standaardvragenlijsten maken vergelijking met andere ondernemingen en eerdere jaren mogelijk. Zorg dat er ruimte blijft voor het toevoegen van eigen vragen. Zo kun je specifieke problemen of aandachtspunten onderzoeken.
 7. Vragen over de medezeggenschap
  Het medewerkeronderzoek is een prachtige gelegenheid om ook het functioneren van de ondernemingsraad ter discussie te stellen
 8. Hogere respons, waardevoller resultaten en conclusies
  Zorg voor een goede communicatie en activatie strategie rondom het onderzoek. Zichtbare deelname van de OR en een gegarandeerde anonimiteit van de respondent dragen hier ook aan bij.
 9. Verbetertrajecten: plan van aanpak, monitoren van voortgang
  Als het goed is, zijn er van tevoren afspraken gemaakt over de vervolgacties. Zorg er voor dat het niet bij een actielijst blijft, maar dat het wordt omgezet in een plan. Maak ook afspraken over het monitoren van de voortgang en de communicatie met medewerkers hierover.
 10. Transparante communicatie
  Werk aan transparantie bij het communiceren van de resultaten. En niet alleen de resultaten van het onderzoek zelf, maar dus ook de voortgang van daaruit vloeiende acties.

Deze tips zijn een beknopte samenvatting van een uitgebreider artikel. Benieuwd naar het volledige artikel? Of wil er meer over weten? Stuur een mail naar info@zuidemapm.nl

Mail ons
Bel me terug
Bel (033) 434 58 00

neem gerust contact met ons op